РЕГЛАМЕНТ РАДИ

2019-08-14T16:37:48+00:0014.08.2019|Регламент ради|

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидичинської сільської ради

від 21.12.2017 № 24-1/4

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Жидичинської сільської ради

сьомого скликання

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади діяльності Жидичинської сільської ради

1.1. Жидичинська сільська рада (далі – Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду сіл Жидичин, Кульчин, Липляни, Озерце, Небіжка, Клепачів та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, за­конами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Жидичинської сільської ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання сільського голови, секретаря сільської ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій черговій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голо­сів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і допов­нень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7. Уразі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1) народовладця;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування;

10) підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття З. Відкритість та  гласність роботи Ради

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством:

3.1.1.Засідання Ради проводяться відкрито.

3.1.2.Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час і місце засідань усіх виконавчих органів, у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у спосіб, визначений виконкомом.

3.1.3.Члени Жидичинської сільської об’єднаної територіальної громади мають право відвідувати засідання виконавчих органів Жидичинської сільської ради. Право члена територіальної громади бути присутніми на засіданні Ради може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.

3.1.4.Для відвідання засідання виконавчого комітету член територіальної громади має поінформувати організаційний відділ не менш ніж за один робочий день до початку засідання та пред’явити документ, що посвідчує особу.

3.1.5.Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що Радою, мають право відвідувати засідання цих органів. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретарю сільсьокї ради. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян.

3.1.6.Відкритість засідань Ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото- і відеозйомки, звукозапису присутніми. Також за рішенням Ради може здійснюватися транслювання засідань через гучномовці за межі будинку ради, по радіо, телебаченню, у мережі Інтернет.

 

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації її рішень на офіційному сайті Ради та в інший визначений Радою спосіб.

3.2.1.На офіційному веб-сайті Ради (за наявності) має бути створено окремий розділ (сторінку), де забезпечується:

3.2.2. Розміщення протоколів і рішень Ради та результати поіменних голосувань депутатів.

3.2.3. Розміщення проектів рішень Ради та пропозицій громадян щодо змін та доповнень до цих проектів;

3.2.4. Розміщення інформації про депутатів Ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств, яка включає біографічні відомості осіб, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку.

 

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на засіданні Ради.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає ос­новні питання для розгляду на засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатів.

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

5.1. Запит на інформацію – це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2. Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

Стаття 6. Присутність на пленарних засіданнях Ради

6.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови Ради) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів.

6.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

6.3. За загальним правилом засідання Ради проводяться у приміщенні ради за адресою с. Жидичин, вул. Данила Галицького, 12 та, у разі необхідності, у іншому місці.

Стаття 7. Закриті пленарні засідання Ради

7.1. У разі необхідності, за рішенням Ради,керуючись ст.6-8 ЗУ « Про доступ до публічної інформації», яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

7.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

7.3. Учасникам закритого засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

7.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

7.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визнача­ються у кожному конкретному випадку рішенням Ради.

Стаття 8. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

8.1. Постійні комісії Ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень Ради.

8.2. Постійні комісії Ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні мате­ріали.

8.3. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

8.4. Про результати розгляду рекомендацій постійних комісій Ради органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, та вжиті заходи вони мають повідомити постійні комісії у встановлений для цього строк.

Стаття 9. Контроль за виконанням рішень Ради

9.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самовряду­вання, цього Регламенту.

9.2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує їі голова.

9.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну по­стійну комісію Ради.

9.4. Рішення Ради одразу протягом 5-денного строку після закриття сесії Ради, пере­даються до відповідних постійних комісій Ради.

9.5. Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень голові Ради.

9.6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку порушника (ів) на підставі відповідного рішення ради може бути позбавлено права присутності на відповідному засіданні. Норми цієї статті не застосовуються до депутатів ради.

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ СЕСІЇ

Стаття 10. Порядок скликання першої сесіі Ради

10.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількос­ті, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликаня та новообраного сільського голови головує на засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 11. Порядок денний першої сесіі Ради

11.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

11.1.1. інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та голови і визнання їх повноважень;

11.1.2. про обрання голови;

11.1.3. про обрання секретаря Ради;

11.1.4. про затвердження складу виконавчого комітету;

11.1.5. про створення постійних комісій та затвердження їх складу.

Стаття 12. Лічильна комісія

12.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів.

12.2. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

12.3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

Стаття 13. Загальні положення про таємне голосування

13.1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 статті 43 та статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

13.2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням голови Ради або іншої особи, яка скликала засідання Ради.

13.3. До бюлетеня для таємного голосування включається по одному кандидату.

13.4. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура повторно вноситься до усіх бюлетенів для таємного голосування.

13.5. Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосу­вання обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 12 Регламенту.

13.6. Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів беруться Радою до відома та зберігаються разом із протоколом засідання Ради.

13.7. Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

Стаття 14. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

14.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, при­значення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

14.2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформу­льовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє во­левиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

14.3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради.

 1. 14. 4. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з списком про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійс­ними і проводиться переголосування.

Стаття 15. Процедура таємного голосування

15.1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємно­го голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

15.2. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Списку про одержання бюлетеня для таємного голосування.

15.3. Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Списку про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

15.4. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відпо­віді «так”, «ні» або «утримався» – якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 16. Підведення підсумків таємного голосування

16.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

16.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени.

У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на засіданні Ради.

16.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач до­повідає на засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

 

Глава 2. ПІДГОТОВКА ЗАСІДАНЬ РАДИ

Стаття 17. Розпорядок роботи засідань Ради

 1. 17 Засідання Ради проводяться у робочі дні.
 2. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій.

Стаття 18. Порядок скликання сесіі Ради

18.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

18.2. Сесії Ради, окрім першої, скликаються сільським головою.

18.3. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

18.4. У разі немотивованої відмови сільського голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.

18.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається сільським головою у строки, передбачені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо сільськийголова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

18.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за ініціюванням більшості депутатів від загального складу Ради (не менше 12 голосів).

18.7. У разі якщо сільський голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 18.6 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

18.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії (з наданням відповідних питань, що виносяться на сесію та проектів рішень), а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

Порядок денний та проекти рішень опубліковуються на сайті за 10 днів до початку сесії.

18.8.1. Депутатські запити та звернення приймаються за 10 днів до сесії з відповідними проектами рішень.

Депутатські запити озвучуються на сесії та виносяться на розгляд та обговорення за умови підтримання більшістю депутатських голосів.

18.9. Сесію Ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках, передбачених п. 18.4 Регламенту, – секретар Ради, а у випадку, передбаченому п. 18.7 Регламенту, – за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.

18.10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

18.11. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян в порядку місцевих ініціатив. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

18.12. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто сільським головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п. 18.7 Регламенту, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

18.13. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою: http://gromada.gov.ua/ та інформаційному стенді у приміщенні сільської ради.

18.14. Позачергові сесії ради скликаються також за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету сільської ради у 3-х денний термін. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами, подаються до сільського голови зі зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується, при цьому підпис депутатів не може бути відкликано. В цьому випадку сільський голова видає розпорядження про скликання позачергової сесії.

18.15. Сесія може складатися з пленарних засідань, між якими встановлюється перерва. Після закінчення оголошеної перерви продовжується робота сесії, де на черговому пленарному засіданні завершується розгляд питань сесії.

Стаття 19. Затвердження порядку денного сесії.

19.1. Проект порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради від загального їі складу.

19.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

19.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

19.4. Перед початком пленарного засідання відводиться час (20 хв.) для оголошень та повідомлень.

Стаття 20. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

20.1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше 15 грудня поточного року та опри­люднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

20.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

20.3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений стапею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

20.4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

20.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відсте­ження його результативності. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

20.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується.

 

Глава 3. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

Стаття 21. Відкриття та ведення пленарного засідання

21.1. Засідання Ради відкриває, веде і закриває головуючий. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

Стаття 22. Повноваження головуючого на засіданні Ради

22.1. Головуючий на засіданні Ради:

22.1.1 відкриває, закриває та неупереджено веде засідання Ради, оголошує перерви в засіданнях Ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі участі у роботі;

22.1.2. виносить на обговорення проекти рішень Ради, оголошує їх повну назву; інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

22.1.3. організовує розгляд питань;

22.1.4. надає слово для виступу, оголошує промовця;

22.1.5. створює рівні можливості депутатам Ради для участі в обговоренні питань;

22.1.6. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

22.1.7. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

22.1.8. вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні Ради;

22.1.9. здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

 

Стаття 23. Порядок розгляду питань порядку денного сесіі

23.1. Головуючий на засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

23.2. Головуючий на засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

Стаття 24. Порядок надання слова

24.1. Виступ промовця оголошується головуючим та не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

24.2. Якщо головуючий на засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу.

24.3. Запит на виступ може здійснюватися шляхом підняття руки.

Стаття 25. Визначення часу для виступів на сесії Ради

25.1. На початку робочого дня сесії, до прийняття рішення сільської ради про порядок денний сесії, відводиться до 20 хвилин для оголошень, повідомлень, депутатських запитів, запитань, звернень тощо.

25.2. Ніхто з присутніх на засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

25.3. Для доповідей на сесії сільської ради надається до 20 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин. Для виступу в дебатах по доповідях і співдоповідях,  а   також  для   заключного   слова   надається  до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів по кандидатурах посадових осіб та керівників органів, при постатейному обговоренні проектів рішень,  порядку ведення засідань, мотивів голосування, заяв, запитань, пропозицій, повідомлень та довідок – до 3 хвилин.

25.4. Наприкінці робочого дня сесії відводиться до 20 хвилин для питання “Різне”, рішення ради по якому не приймається.

 

ГЛАВА З. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Стаття 26. Загальні положення порядку голосування

26.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним і таємним голосуванням. Відкритим поіменним голосуванням рада приймає всі рішення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

26.2. Підрахунок голосів веде секретар. При голосуванні депутат має один голос і подає його «За», «Проти», «Утримався» або «Не голосував».

Кожен депутат під час зачитування його прізвища оголошує своє рішення: «За», «Проти», «Утримався» або «Не голосував». Секретар фіксує оголошене рішення депутата і вносить його у листок голосування за відповідне питання порядку денного пленарного засідання, після чого підписує кожний листок поіменного голосування. У разі відсутності депутата, у листку голосування ставиться відмітка «Відсутній». Для підрахунку голосів обирається лічильна комісія з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування за списком без обговорення. За результатми голосування, наданими лічильною комісією, секретар сільської ради повідомляє результат голосування, що заноситься до протоколу пленарного засідання.

26.3. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Жидичинської сільської ради в день голосування та наданню за запитом  відповідно до ЗУ « Про доступ до публічної інформації». Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку.

Стаття 27. Вимоги до процедури голосування

27.1. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

27.2. У разі, коли щодо проекту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, і тільки потім проголошує проект рішення та ставить питання на голосування.

27.3. Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

27.4. Після оголошення головуючим на засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

27.5. Після закінчення голосування головуючий на засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

27.6. У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування  без обговорення.

Стаття 28. Загальні вимоги до рішення Ради

28.1. Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення.

28.2. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

28.3. Проект рішення, який не отримав необхідної кількості голосів на підтримку, вважається відхиленими, що фіксується у протоколі засідання Ради.

28.4. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

Стаття 29. Протокол сесіі

29.1. Засідання сесій Ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здійснює секретар Ради.

29.2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного засідання Ради:

29.2.1. відомості про дату, час і місце проведення засідання Ради;

29.2.2. кількість депутатів Ради, зареєстрованих на засіданні Ради;

29.2.3. питання порядку денного засідання Ради та ті з них, які винесені на голосування;

29.2.4. прізвище, ім’я, по батькові головуючого на засіданні Ради і виступаючих;

29.2.5. прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням найменування питання, винесеного на розгляд.

29.3. Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто головою сільської Ради, а у випадку, передбаченому п.18.6 ст. 18 Регламенту, – депутатом Ради, який за дорученням депутатів головував на їі засіданні.

29.4. Протоколи сесії Ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації».

Стаття 30. Запис засідання

30.1. За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або відеофіксація пленарного засідання ради.

Стаття 31. Зберігання протоколів та записів

31.1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

31.2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового скликання.

31.3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

31.4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року від дати його проведення і передається до архіву.

31.5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу за їх особистими заявами до секретаря ради.

31.6. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.

31.7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

Стаття 32. Набрання чинності рішеннями Ради

32.1. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення на сайті ради, якщо органом не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Стаття 33. Внесення змін до рішень Ради

33.1. За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

33.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції.

33.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або допов­нені Радою після їх виконання.

33.4. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається та набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

Стаття 34. Скасування рішень Ради

34.1. За мотивованим поданням голови Ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проекту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

34.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 34.3 ст. 33 Регламенту.

34.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

34.4. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається та набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

Стаття 35. Дисципліна та етика на сесіях сільської Ради

35.1. На засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого – позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному засіданні Ради.

35.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми засідання Ради.

35.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

35.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

35.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

Стаття 36. Відсутність депутата на засіданнях ради

36.1. Відсутність депутата на засіданнях Ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

36.2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях Ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав Раду повідомляє секретар ради.

36.3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими обстави­нами, коли згідно із законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

36.4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

Стаття 37. Депутатський запит

37.1. Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному засіданні Ради та підтримана Радою вимога депутата до посадових осіб ради  і  її  органів,  Жидичинського сільського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, з питань, які віднесені до відання ради. 37.2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій або усній формі напередодні або безпосередньо перед пленарним засіданням ради. Запит не підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.

 • Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит.

37.4. Секретар ради забезпечує доведення тексту підтриманого Радою депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

37.5. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується письмова відповідь.

37.6. Орган або посадова особа, до яких адресований запит, зобов’язані у місячний, якщо Радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.

Стаття 38. Депутатське запитання

38.1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

38.2. Запитання до керівних осіб Ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані письмово через секретаря ради.

38.3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Ради або дана депутатові особисто.

38.4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Стаття 39. Депутатські фракції та групи39.1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські групи та фракції. 39.2. Депутати Жидичинської сільської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. 39.3. Депутат Ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.39.4. Депутатські групи (фракції) формуються не менше як 2-ма депутатами Ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень на основі їх взаємної згоди (ч. 2 ст. 27 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» виключно для сільських та селищних рад). 39.5. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати Ради та депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.39.6.           Депутати Ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.39.7.           Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. 39.8.           Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата Ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом. Стаття 40. Порядок утворення депутатських фракцій та груп40.1.           Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради. 40.2.           Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.40.3.           Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції. Протокол передається секретарю ради.40.4.           Секретар Ради (а у разі його відсутності – уповноважена Жидичинським сільським головою особа) оголошує про утворення фракції чи групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція важаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному засіданні Ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення депутатської фракції чи групи не допускається. 40.5.           Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються серед депутатів Ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.Стаття 41. Права депутатських фракцій та груп 41.1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада.41.2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з кожного питання порядку денного на сесії Ради. 41.3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з іншими фракціями, групами для створення більшості в Раді чи опозиції.41.4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені Жидичинської сільської об’єднаної територіальної громади та Ради.Стаття 42. Реорганізація, зміни і припинення діяльності депутатських фракцій, груп42.1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень Ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах Ради, чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого Радою щодо такого представництва.42.2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово Жидичинського сільського голову. Це повідомлення підписує депутат Ради, який його подає, та уповноважений представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.Стаття 43. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп 43.1. Жидичинський сільський голова голова забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.43.2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи поширюються серед депутатів Ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

 

 

 

РОЗДІЛ З. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ

Стаття 44. Правові засади статусу і діяльності сільського голови, секретаря Ради

44.1. Повноваження голови, секретаря Ради визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар­ської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

44.2. Голова, секретар Ради працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших вико­навчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Стаття 45. Голова Ради.

45.1. Голова є головною посадовою особою територіальної громади Жидичинської сільської ради.

45.2. Голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на по­стійній основі.

45.3. Строк повноважень голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

45.4. Голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на його засіданнях.

45.5. Сільський голова:

45.5.1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

45.5.2. організує в межах, визначених Законом, роботу Ради та їі виконавчого комітету;

45.5.3. підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;

45.5.4. вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря Ради;

45.5.5. вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету Ради;

45.5.6. вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України; 45.5.7. здійснює керівництво апаратом Ради та їі виконавчого комітету;

45.5.8. скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради і головує на пленарних засіданнях Ради;

45.5.9. забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать до їі відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

45.5.10. призначає на посади та звільняє з посад апарат Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

45.5.11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

45.5.12. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним Радою;

45.5.13. представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

45.5.14. укладає від імені територіальної громади, Ради та їі виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження Ради;

45.5.15. веде особистий прийом громадян;

45.5.16. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

45.5.17. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

45.6. Голова щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради.

45.7. Голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Стаття 46. Секретар Ради

46.1. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради за пропозицією сільского голови.

46.2. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

46.2.1. на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори голови;

46.2.2. Рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану головою.

46.3. Секретар Ради:

46.3.1.  організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

46.3.2. забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про здійс­нення Радою регуляторної діяльності;

46.3.3.  за дорученням голови координує діяльність постійних та інших комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

46.3.4. сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень;

46.3.5. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’я­заних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

46.3.6. вирішує за дорученням голови або Ради інші питання, пов’язані з діяльністю Ради та її органів.

46.4. Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Ради.

Стаття 47. Виконавчий комітет Ради

47.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

47.2. Після закінчення повноважень Ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до обрання нового складу виконавчого комітету.

47.3. Кількісний та якісний склад виконавчого комітету затверджується Радою за пропозицією сільського голови.

47.4. До складу виконавчого комітету Ради входить також за посадою секретар Ради.

47.5. Очолює виконавчий комітет Ради голова.

47.6. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

47.7. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді.

47.8. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

Стаття 48. Повноваження виконавчого комітету Ради

48.1. Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про міс­цеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

48.2. Виконавчий комітет Ради:

48.2.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільо­вих програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;

48.2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх ке­рівників;

48.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відцілів, управлінь, інших виконав­чих органів Ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 49. Організація роботи виконавчого комітету Ради

49.1. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

49.2. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються головою.

49.3. Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

49.4. Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний райдержадміністрації.

49.5. Засідання виконкомів оформляється протокольно на протязі 5–ти  днів.

Стаття 50. Староста

 • Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування.
 • Староста є членом виконавчого комітету Жидичинської сільської ради за посадою.
 • Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені законодавством.
 • Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.
 • При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, селищ, інтереси яких він представляє. Староста є відповідальним перед Жидичинською сільською радою.
 • Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідних сіл, селищ на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської ради староста інформує раду про свою роботу.
 • На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, передбачені Законом України«Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.
 • Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

Стаття 51. Постійні комісії

51.1. Постійні комісії Ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень Ради, діяльності ви­конавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

51.2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу Ради та меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

Стаття 52. Тимчасові контрольні комісії ради

52.1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших документів Ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування громади.

52.2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії Ради за ініціативою голови громади або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не встановлено цим регламентом.

52.3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій Ради.

Стаття 53. Створення тимчасової контрольної комісії Ради

53.1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення.

53.2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має визначати:

1) назву комісії;

2) завдання комісії;

3) кількісний склад комісії;

4) обраного радою голову (співголів) комісії;

5) персональний склад членів комісії;

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи комісії.

53.3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним ос­іб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.

53.4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам ч. 3 цієї статті. У складі тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції ради.

53.5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо.

53.6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов’язку бути присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії.

53.7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов’язків за основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою законодав­ством за участь у роботі ради та її органах.

Стаття 54. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії

54.1. Тимчасова контрольна комісія у визначений Радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.

54.2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

54.3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Стаття 55. Зміни та доповнення до Регламенту

Постійна комісія Ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, соціально-культурного розвитку, з гуманітарних питань готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.